, {{ Math.round(city.main.temp - kelvin) }}°C

Blog