Seguretat

UEPFLY, SL ha establert estàndards de seguretat tecnològica generalment acceptats per tal de protegir la informació que proporcionen els visitants d’algun mal ús, de pèrdua o de modificació. Només el personal autoritzat té accés a la informació personal i d’identificació que es proporciona mitjançant el lloc. Els empleats que tenen accés a aquesta informació sensible n’han de guardar confidencialitat. En cas d’incompliment, se’ls aplicaran les sancions corresponents. Aquesta política també és aplicable a qualsevol entitat relacionada amb UEPFLY, SL que hagi de rebre aquesta informació. No obstant això, tots els visitants han de ser conscients que el nostre lloc web conté enllaços a altres llocs web que no estan controlats per UEPFLY, SL o que tenen altres polítiques de privacitat.

Legal

I. Informació general

Aquest avís legal ha estat elaborat complint les disposicions que estableix el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679; la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia de drets digitals, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

L’avís legal regula l’ús del portal a què s’accedeix per mitjà de l’adreça d’Internet https://www.uepfly.com/ (d’ara endavant, uepfly.com/) que UEPFLY, SL, amb domicili social al carrer del Rector Vives, 36-5, 07015 Palma, Espanya, i amb NIF B42873521, posa a disposició dels usuaris d’Internet.

El portal ha estat dissenyat per donar a conèixer la informació, les activitats i els serveis que ofereix UEPFLY, SL.

La utilització del portal atribueix la condició d’usuari (d’ara endavant, l’usuari o els usuaris) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest avís legal, el qual l’usuari ha de llegir atentament cada vegada que es proposi utilitzar el portal, ja que les condicions d’ús poden haver estat modificades.

L’accés al portal és lliure i gratuït, excepte pel que fa al cost de la connexió per la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’usuari.

L’ús de certs serveis que UEPFLY, SL ofereix als usuaris mitjançant aquest portal pot estar sotmès a condicions particulars pròpies (d’ara endavant, condicions particulars), que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquest avís legal. Per tant, abans d’utilitzar aquests serveis, l’usuari també ha de llegir atentament les condicions particulars.

En qualsevol cas, cal destacar que els serveis que presta uepfly.com/ tenen el preu que s’indica en l’oferta comercial corresponent i en cap cas es presten per mitjà del portal.

La durada d’aquest acord té un caràcter limitat a la utilització del portal; consegüentment, el contracte acaba en el moment en què els usuaris es desconnecten del portal.

II. Utilització del portal

L’usuari ha d’usar correctament el portal de conformitat amb la legislació i aquest avís legal, i haurà de respondre dels danys i dels perjudicis que pugui causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Així mateix, la informació que faciliti l’usuari per mitjà del formulari del portal ha de ser veraç. Així doncs, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades que comuniqui i s’obliga a mantenir la informació facilitada a uepfly.com/ perfectament actualitzada de manera que respongui, en qualsevol moment, a la situació real de l’usuari, que és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a uepfly.com/ o a terceres persones per la informació que faciliti.

III. Enllaços

En cas que un usuari d’Internet introdueixi un enllaç al portal des de la seva pròpia pàgina web, l’enllaç únicament es vincularà a la pàgina principal del portal i no podrà reproduir-la de cap manera. En cas que es visualitzin els continguts del portal amb continguts aliens, aquests continguts aliens no podran induir a error, confusió o engany en els usuaris sobre la procedència dels continguts del portal, ni podran suposar un acte de comparació o imitació deslleial o un aprofitament de la reputació de uepfly.com/.

Des de la pàgina que introdueix l’enllaç, no s’ha de fer cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre uepfly.com/, els seus socis, empleats o clients, ni s’ha d’indicar que tenen el consentiment de uepfly.com/ per inserir l’enllaç o que Uepfly.com/ té alguna relació o col·laboració amb aquesta pàgina.

Excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per uepfly.com/, sempre que es permeti un enllaç directe amb el portal, queda prohibida la utilització de qualsevol marca o qualsevol altre signe distintiu de uepfly.com/ a la pàgina en què es trobi l’enllaç.

La pàgina que estableixi l’enllaç ha de complir la llei i no posar a disposició o enllaçar continguts il·lícits o contraris a la moral i als bons costums.

Per la seva part, el portal mateix inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten que l’usuari accedeixi a altres pàgines i a altres portals d’Internet; en aquest cas, uepfly.com/ actua com a prestador de serveis d’intermediació, de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de manera que només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en el cas que, havent tingut coneixement efectiu, en la forma prevista per la Llei esmentada, de la il·licitud, no hagi desactivat l’enllaç.

El fet que hi hagi llocs enllaçats no suposa que hi hagi acords amb els responsables o titulars d’aquests. Així, uepfly.com/ no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, la qualitat, la desactualització, la indisponibilitat, l’error i la inutilitat dels continguts d’aquests llocs, ja que els desconeix. En qualsevol cas, si l’usuari té coneixement que els llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts o serveis de les quals són il·lícits o contraris a la moral ha de posar-ho en coneixement de uepfly.com/.

A aquest efecte, s’habilita l’adreça de correu electrònic info@uepfly.com mitjançant la qual els usuaris poden comunicar el seu nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic, i la suposada activitat il·lícita duita a terme al portal i els fets o les circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d’aquesta activitat.

IV. Propietat intel·lectual i industrial

El portal uepfly.com/ es reserva tots els drets sobre les marques, els noms comercials o altres signes distintius, les patents i la propietat intel·lectual pel que fa al contingut i el disseny.

En particular, els continguts que apareixen o puguin aparèixer en el portal (textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, programari, enllaços, disseny gràfic, codi font, etc.) són titularitat de uepfly.com/ o de tercers persones que han autoritzat expressament uepfly.com/ a incloure’ls en el portal. En cap cas s’entendrà que uepfly.com/ concedeix a l’usuari cap llicència ni que renuncia als seus drets sobre aquests continguts, ni que els transmet o els cedeix totalment o parcialment, ni que confereix cap dret de transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública dels continguts.

De la mateixa manera, les marques, els noms comercials i altres signes distintius exposats en aquest portal són propietat dels titulars respectius. L’usuari accepta que l’accés a aquest servei d’Internet no s’ha d’entendre com la concessió tàcita, en virtut de la doctrina dels actes mateixos o per un altre mecanisme, de cap llicència o dret d’ús de cap marca, nom comercial o qualsevol altre signe distintiu que figuri en aquest portal, sinó que necessita el consentiment previ per escrit de uepfly.com/ o dels titulars respectius.

V. Responsabilitat

El portal uepfly.com/ no està obligat a comprovar la veracitat, l’exactitud ni la vigència de la informació subministrada per mitjà de la seva pàgina web. Tampoc uepfly.com/ no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al portal, ni dels danys i perjudicis produïts en l’usuari amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al portal, ja que els continguts d’aquesta pàgina són de caràcter general i no constitueixen la prestació de serveis professionals de cap classe, per la qual cosa aquesta informació resulta insuficient perquè l’usuari prengui decisions professionals o empresarials.

L’accés al portal no implica l’obligació de uepfly.com/ de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’usuari proveir-se d’eines adequades per detectar programes informàtics nocius i desinfectar els dispositius, per la qual cosa uepfly.com/ no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de terceres persones durant la prestació de servei.

El portal uepfly.com/ no es responsabilitza dels danys o perjudicis produïts a l’usuari que siguin a causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, la cancel·lació o la interrupció del servei durant la prestació d’aquest o amb caràcter previ o posterior.

VI. Legislació

Aquest avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus aspectes per la llei espanyola. Qualsevol controvèrsia derivada d’aquesta serà resolta pels jutjats i tribunals de Madrid capital.

En qualsevol cas, hi ha la possibilitat d’establir que les qüestions litigioses es resolguin mitjançant un arbitratge de dret: «Per totes les qüestions litigioses que es puguin plantejar en relació amb el portal, les parts acorden, renunciant, si escau, al fur que pugui correspondre’ls, resoldre’l mitjançant un arbitratge de dret en el marc de la Cort d’Arbitratge de Madrid de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Madrid, a la qual s’encomana l’administració de l’arbitratge i la designació dels àrbitres d’acord amb el seu reglament i estatuts».