1. Introducció

L’objecte d’aquesta política de privacitat és informar dels tractaments que es duran a terme respecte de les dades personals que es recullen mitjançant el web https://www.uepfly.com/ (d’ara endavant, uepfly.com/), de conformitat amb el que estableix la normativa aplicable.

L’accés i la utilització de uepfly.com/ i/o dels seus subdominis atribueixen la condició d’usuari (d’ara endavant, l’usuari o els usuaris), i impliquen el coneixement i l’acceptació de totes les condicions incloses en aquesta política de privacitat.

Som transparents sobre el que feim amb les dades personals dels usuaris. Perquè els usuaris entengueu les implicacions dels usos que duim a terme o els drets que teniu en relació amb les vostres dades, posam a la vostra disposició de forma permanent tota la informació en aquesta política de privacitat, que podeu consultar quan ho considereu oportú.

2. Qui és el responsable del tractament?

Identitat: UEPFLY, S.L. (d’ara endavant “UEPFLY”)

NIF: B42873521

Adreça postal: carrer del Rector Vives, 36-5. 07015 Palma

Telèfon: 683364472

Correu electrònic: info@uepfly.com

3. Com recollim les dades personals?

Els usuaris quedau informats que, per usar determinades funcionalitats de uepfly.com/, cal que faciliteu certes dades personals que seran incorporades en fitxers dels quals és responsable UEPFLY. En concret, uepfly.com/ registrarà la informació següent:

  • Dades del formulari de contacte que faciliti a UEPFLY l’usuari interessat a obtenir informació comercial voluntàriament (nom, cognoms, correu electrònic i telèfon).
  • Dades del formulari del butlletí d’informació / comunicacions comercials que faciliti a UEPFLY l’usuari interessat a rebre informació sobre les novetats, les ofertes i les promocions, que voluntàriament (correu electrònic).
  • Enviament de correus electrònics: les dades personals (inclosa, sense caràcter limitador, l’adreça de correu electrònic) que l’usuari faciliti UEPFLY mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a adreces@uepfly.com.

Recordau que quan us demanam que faciliteu les vostres dades personals per donar-vos accés a alguna funcionalitat o servei del web marcarem alguns camps com a obligatoris, ja que són dades que necessitam per poder prestar-vos el servei o donar-vos accés a la funcionalitat. Per favor, teniu en compte que, si decidiu no facilitar-nos aquestes dades, és possible que no pugueu completar el registre com a client/usuari o que no pugueu gaudir d’aquests serveis o funcionalitats.

4. Amb quina finalitat tractam les vostres dades?

En general, la informació registrada a uepfly.com/ que UEPFLY obté dels usuaris serà tractada amb les finalitats següents:

a) Per tramitar les sol·licituds que formulin els usuaris mitjançant els formularis habilitats a uepfly.com/ i/o per correu electrònic, i respondre-les.
b) Per enviar el butlletí d’informació i altres comunicacions comercials quan l’usuari ho hagi autoritzat.
c) UEPFLY durà a terme actuacions de vigilància i control de l’ús de la pàgina web per tal de prevenir i detectar qualsevol utilització fraudulenta (manipulacions tècniques, modificacions de codi…), i evitar, prevenir i/o detectar qualsevol accés no autoritzat, alteració o pèrdua de la informació relativa a terceres persones diferents de l’usuari que pugui generar a UEPFLY responsabilitats civils, penals i/o administratives.

5. Es duen a terme decisions automatitzades i elaboracions de perfils?

Us informam que no es duen a terme decisions automatitzades ni elaboracions de perfils.

6. A quins destinataris comunicarem les vostres dades?

UEPFLY no té previst comunicar les vostres dades persones a terceres persones.

Per complir les finalitats indicades en aquesta política de privacitat i gestionar degudament el servei prestat i les dades personals dels clients/usuaris, UEPFLY compta amb la col·laboració de tercers proveïdors de serveis que poden tenir accés a les dades personals dels clients/usuaris i que les tractaran en nom i per compte de UEPFLY com a conseqüència de la seva prestació de serveis. UEPFLY es compromet a subscriure amb els proveïdors un contracte de tractament de dades, mitjançant el qual els imposarà, entre d’altres, les obligacions següents: aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades; tractar les dades personals per a les finalitats pactades i atenent únicament les instruccions documentades de UEPFLY, i suprimir o retornar les dades a UEPFLY en haver acabat la prestació dels serveis.

Determinades societats que presten serveis a UEPFLY, SL podrien accedir a les dades personals dels clients/usuaris (transferències internacionals de dades). Aquestes transferències es fan a països amb un nivell de protecció equiparable al de la Unió Europea (decisions d’adequació de la Comissió Europea, clàusules contractuals tipus, així com mecanismes de certificació).

7. Quina és la legitimació del tractament?

La base legal del tractament de les dades que es recullen és la següent:

  • Consideram que tenim un interès legítim per atendre les sol·licituds o les consultes que ens plantegeu pels diversos mitjans de contacte que hi ha disponibles. Entenem que el tractament d’aquestes dades us resulta també beneficiós perquè ens permet poder atendre adequadament i resoldre les consultes plantejades. Si us posau en contacte amb nosaltres, en particular, per gestionar incidències relacionades amb la vostra reserva a través d’Uepfly.com/, el tractament és necessari per formalitzar el contracte/precontracte de compravenda. Si la vostra consulta està relacionada amb l’exercici dels drets sobre els quals us informam més avall o amb reclamacions relacionades amb els nostres serveis, el que ens legitima per tractar les vostres dades és el compliment d’obligacions legals per part nostra.
  • La base legítima per tractar les vostres dades amb finalitats d’enviament de comunicacions comercials és el consentiment que ens prestau, per exemple, quan acceptau rebre informació per diversos mitjans.

8. Quant de temps conservarem les vostres dades?

UEPFLY només conservarà les dades personals durant el temps necessari per atendre i gestionar cada sol·licitud que formuli l’usuari.

  • En el cas del formulari de contacte o l’enviament de correus electrònics: durant el temps necessari per atendre correctament la petició.
  • En el cas del butlletí d’informació i/o comunicacions comercials, fins que l’usuari revoqui el consentiment prestat per rebre’ls.

No obstant això, en haver transcorregut aquests períodes, UEPFLY podrà bloquejar i mantenir les dades per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament i només durant el termini de prescripció d’aquestes responsabilitats. En haver transcorregut aquests terminis, UEPFLY esborrarà les dades personals.

9. Quins són els vostres drets quan ens facilitau dades?

Ens comprometem a respectar la confidencialitat de les vostres dades personals i a garantir-vos l’exercici dels vostres drets. UEPFLY ha decidit que podeu exercir-los sense cap cost enviant-nos un correu electrònic a una adreça de correu única info@uepfly.com. Simplement ens heu d’indicar el motiu de la vostra sol·licitud i el dret que voleu exercir. En cas que ho considerem necessari per poder identificar-vos, podrem sol·licitar-vos una còpia d’un document acreditatiu de la vostra identitat. Podeu revocar el consentiment prestat per al tractament de les vostres dades en qualsevol moment.

En particular, independentment de la finalitat o la base legal en virtut de la qual tractam les vostres dades, en qualsevol moment podeu sol·licitar a UEPFLY confirmació sobre si les vostres dades personals són tractades per la nostra companyia; en cas afirmatiu, hi podeu accedir. Així mateix, podeu sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es varen recollir.

Així mateix, en determinades circumstàncies, podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades; en aquest cas, únicament les conservarem per a la presentació o la defensa de reclamacions. També podeu oposar-vos al tractament de les vostres dades en determinades circumstàncies. UEPFLY deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Finalment, quan sigui procedent, podreu exercir el dret de portabilitat per obtenir les dades en format electrònic o transmetre-les a una altra entitat.

A aquest efecte, podeu enviar un escrit pels canals següents, sempre amb una fotocòpia del vostre DNI o qualsevol altre document que permeti acreditar la vostra identitat:

  • Per carta, a l’adreça: carrer del Rector Vives, 36-5. 07015 Palma
  • Per correu electrònic, a: info@uepfly.com

Finalment, us informam que podeu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (autoritat de control competent en aquesta matèria), especialment quan no hàgiu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, mitjançant un escrit adreçat a AEPC, carrer de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, o pel web https://www.aepd.es.

10. Actualitzacions i canvis en la política de privacitat

UEPFLY es reserva el dret a introduir modificacions en aquesta política de privacitat. Per això, aconsella als usuaris que la consultin periòdicament. Quan es produeixin canvis significatius en aquesta política de privacitat, es comunicaran als usuaris perquè els acceptin mitjançant avisos a uepfly.com/ o bé mitjançant qualsevol altre procediment adequat segons les circumstàncies.